Project: Wordpress Plugin GNUPAY – NHN KCP 1.2.3

Vulnerability: #7782188 (2018-03-13 19:12:10)

Warning

There are many false positives, or unexploitable vulnerabilities. Please create working "PoC" exploit before reporting anything to vendor!

Details:

Sink PHP::echo
Risk _POST
/gnupay-kcp/kcp/m_order_approval_form.php:42 (show/hide source)
22   /* ============================================================================== */
23 ?>
24 <?php
25 	/* ============================================================================== */
26   /* =  환경 설정 파일 Include                          = */
27   /* = -------------------------------------------------------------------------- = */
28   /* =  ※ 필수                                 = */
29   /* =  테스트 및 실결제 연동시 site_conf_inc.php파일을 수정하시기 바랍니다.   = */
30   /* = -------------------------------------------------------------------------- = */
31 
32    include_once(GNUPAY_KCP_PATH.'kcp/settle_kcp.inc.php');    // 환경설정 파일 include
33 ?>
34 <?php
35   /* = -------------------------------------------------------------------------- = */
36   /* =  환경 설정 파일 Include END                        = */
37   /* ============================================================================== */
38 ?>
39 <?php
40   /* kcp와 통신후 kcp 서버에서 전송되는 결제 요청 정보*/
41   $req_tx     = isset($_POST["req_tx"]) ? gp_check_array_sanitize($_POST["req_tx"]) : ''; // 요청 종류
42 $res_cd = isset($_POST["res_cd"]) ? gp_check_array_sanitize($_POST["res_cd"]) : ''; // 응답 코드
43 $tran_cd = isset($_POST["tran_cd"]) ? gp_check_array_sanitize($_POST["tran_cd"]) : ''; // 트랜잭션 코드 44 $ordr_idxx = isset($_POST["ordr_idxx"]) ? gp_check_array_sanitize($_POST["ordr_idxx"]) : ''; // 쇼핑몰 주문번호
Threat level 2

Callstack:

@INLINE::/gnupay-kcp/kcp/m_order_approval_form.php /gnupay-kcp/kcp/m_order_approval_form.php:352 (show/hide source)
332 <?php
333 if( wc_tax_enabled() && ($config['de_tax_flag_use'] == 1 || $config['de_tax_flag_use'] == 'yes') ) {
334   /* KCP는 과세상품과 비과세상품을 동시에 판매하는 업체들의 결제관리에 대한 편의성을 제공해드리고자,
335     복합과세 전용 사이트코드를 지원해 드리며 총 금액에 대해 복합과세 처리가 가능하도록 제공하고 있습니다
336 
337     복합과세 전용 사이트 코드로 계약하신 가맹점에만 해당이 됩니다
338 
339     상품별이 아니라 금액으로 구분하여 요청하셔야 합니다
340 
341     총결제 금액은 과세금액 + 부과세 + 비과세금액의 합과 같아야 합니다.
342     (good_mny = comm_tax_mny + comm_vat_mny + comm_free_mny) */
343 ?>
344 <input type="hidden" name="tax_flag"     value="TG03">   <!-- 변경불가  -->
345 <input type="hidden" name="comm_tax_mny"	 value="<?php echo $comm_tax_mny; ?>">     <!-- 과세금액  -->
346 <input type="hidden" name="comm_vat_mny"   value="<?php echo $comm_vat_mny; ?>">     <!-- 부가세	  -->
347 <input type="hidden" name="comm_free_mny"   value="<?php echo $comm_free_mny; ?>">    <!-- 비과세 금액 -->
348 <?php
349 }
350 ?>
351 
352 <input type="hidden" name="res_cd" value="<?php echo $res_cd; ?>"> <!-- 결과 코드 -->
353 <input type="hidden" name="tran_cd" value="<?php echo $tran_cd; ?>"> <!-- 트랜잭션 코드 --> 354 <input type="hidden" name="enc_info" value="<?php echo $enc_info; ?>"> <!-- 암호화 정보 -->